personaloptioner STEG FÖR STEG med Qoorp

Här går vi igenom de olika stegen som man behöver gå igenom för att skapa personaloptioner i Qoorps system. När du är redo att sätta igång är det bara att logga in. Om du vill ha en personlig demonstration kan du boka en tid.

STEG 0: UPPFYLLER BOLAGET KRAVEN?

Personaloptioner går inte att ställa ut för alla bolag, och vi börjar därför med att checka av att bolaget uppfyller kraven. Kraven är att:

 • Bolaget får inte ha bedrivit verksamhet i mer än 10 år

 • Omsättningen får vara högst 80 miljoner kronor

 • Balansomslutningen får vara högst 80 miljoner kronor

 • Staten får äga högst 25%

 • Bolaget får inte vara noterat på en börs

 • Antalet anställda (i hela koncernen) får inte överstiga 50

 • Bolaget får inte huvudsakligen syssla med:

  • Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision

  • Bank- eller finansieringsrörelse

  • Försäkringsrörelse

  • Produktion av kol och stål

  • Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument

  • Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Verktyget går igenom om ditt bolag uppfyller kraven

Verktyget går igenom om ditt bolag uppfyller kraven

Att se upp med:

Verksamhetsstart: Frågan om hur lång tid bolaget har bedrivit verksamhet kan tyckas enkel att besvara, men tyvärr är lagen inte tydlig här. Man kan tolka det som att det är bolagets registreringsdatum som gäller, men om det hade varit lagstiftarens mening borde man ha skrivit exakt så. Nu står det att det är från när “verksamheten” har påbörjats. Man kan tolka det som det är det datum från vilket bolaget blivit registrerat för F-skatt. Om man t ex köper ett lagerbolag och sedan väntar ett tag med att dra igång verksamheten kan det vara ganska stor skillnad mellan registreringsdatumet och den faktiska starten på verksamheten. Eftersom lagen är såpass ny finns det ännu inga prejudikat på hur detta ska tolkas.

Bransch: När det gäller vilka branscher som är uteslutna är lagen tyvärr otydlig. Lagen nämner t ex “finansieringsrörelse” och “försäkringsrörelse”, men utan att tala om exakt vad det innebär. Det 23 olika kategorier av företag inom finansområdet som kräver antingen tillstånd eller registrering i Finansinspektionens företagsregister och det hade varit mycket bättre om man helt enkelt talat om vilka av de kategorier av företag som Finansinspektionen registrerar som är uteslutna.

Om det bolaget uppfyller alla krav för att kunna ge ut personaloptioner går vi vidare till att skapa själva optionsprogrammet.

STEG 1: BOLAGETS VÄRDE

Bolagets värde styr hur många personaloptioner som kan ges ut

Bolagets värde styr hur många personaloptioner som kan ges ut

Första steget är att ta reda på vad bolagets värde är idag. Detta värde används bara för att avgöra vad det största antalet optioner som bolaget kan ge ut är, samt vad det maximala antalet är. Det är egentligen bara bolag med höga värdering där detta blir en väsentlig begränsning. Begränsningarna är att:

 • Det sammanlagda värdet på alla personaloptioner får vara högst 75 miljoner kronor

 • Det sammanlagda värdet på alla personaloptioner till varje enskild anställd får vara högst 3 miljoner kronor

Värdet beräknas på det senaste värdet per aktie gånger det antal optioner den anställde får.

Om vi exempelvis har ett värde per aktie på 18 kronor så blir det största antalet personaloptioner bolaget kan ge ut 75 000 000 kr / 18 kr = 4 166 666 stycken totalt och 3 000 000 kr / 18 kr = 166 666 stycken per anställd.

Värdet per aktie beräknas antingen som

 1. Värdet per aktie vid en nyemission eller marknadsmässig transaktion de senaste 12 månaderna

 2. Om det inte finns någon nyemission eller marknadsmässig transaktion de senaste 12 månaderna, bolagets värdet enligt balansräkning, delat med antalet aktier

I fall 2 blir värdet på bolaget ofta väsentligt lägre än om det värderas enligt nyemissionen, vilket kan tyckas märkligt. Men effekten är alltså bara att bolaget får möjlighet att ge ut fler personaloptioner.

STEG 2: Från vilket datum ska optionerna börja gälla?

Tänk på att personen måste ha påbörjat sin anställning det datum från vilket optionerna börjar gälla. En fråga vi ofta får är om man bör vänta med att ställa ut personaloptionerna tills man vet om den anställde ska stanna, t ex om man har provanställning. Det kan visserligen finnas skäl att ha vissa hålldatum när man ställer ut optioner, t ex en gång per halvår, för att undvika att få en mängd olika program med olika löptider. Men bortsett från det är det bra att få igång programmet så fort som möjligt, på grund av treårsregeln (att optionerna inte kan lösas in förrän tidigast efter tre år).

STEG 3: Hur lång tid ska optionerna löpa?

Löptiden på optionerna är minst tre år, men de kan löpa som längst upp till tio år. För företaget kan det vara en fördel att löptiden är längre, eftersom det ger en längre inlåsning av personalen. För personalen är det naturligtvis omvänt att det är mer fördelaktigt med kortare löptid.

loptid.png

STEG 4: Hur ska optionerna kosta?

Priset på optionen är en intressant fråga som vi skrivit ett helt blogginlägg om. Den korta versionen: de flesta företag väljer att låta personalen köpa till det lägsta priset (kvotvärdet, vilket nästan alltid är betydligt billigare än vad investerarna betalat för aktierna). Men det finns ett annat resomang, där man sätter priset till det aktuella priset per aktie. Detta är särskilt relevant om bolaget varit igång ett tag och fått ett visst värde. Enligt detta resonemang får den anställde möjlighet att vara med att bygga bolagets värde från den punkt man står nu, men får inte del av det värde som redan skapats. Problemet då är normalt att den anställde får lägga upp mycket pengar när den ska köpa aktierna. Men om man sätter en väldigt lång löptid blir detta inget större problem. Om t ex optionerna blir tillgängliga (har vestats klart) för den anställde efter tre år kan man låta optionerna löpa ytterligare sju år (dvs totalt tio år). Då har den anställde lång tid på sig innan den behöver köpa aktierna och tills dess har bolaget förhoppningsvis hunnit bli tillräckligt värdefullt för att finansieringen inte ska vara ett problem. Eller så har bolaget redan blivit uppköpt eller börsnoterat under tiden.

Det vanligaste är att priset per aktie är kvotvärdet, men det går att sätta ett högre pris, speciellt om man låter optionerna ha lång löptid.

Det vanligaste är att priset per aktie är kvotvärdet, men det går att sätta ett högre pris, speciellt om man låter optionerna ha lång löptid.

STEG 5: Vem ska få optionerna?

Som vi tidigare nämnt är det bara anställda i Sverige som kan få tilldelning. Därför är det högst sannolikt att det rör sig om personer med svenskt personnummer.

vem_ska_fa_optionerna.png

STEG 6: Sammanfattning

I detta steg får du en sammanfattning av själva programmet. Det som följer senare handlar om hur besluten tas och hur dokumenten signeras.

sammanfattning.png

STEG 7: Med vilket språk ska dokumenten skapas?

Vi kan skapa dokumenten antingen på bara svenska eller på svenska och engelska.

vilka_sprak.png

STEG 8: Vem skriver på avtalet för bolaget?

Det normala är att det är VD eller styrelseordföranden som skriver på avtalet för bolaget. Om VD är en av dem som ska få optionerna bör det vara styrelseordföranden som skriver på för företagets räkning.

STEG 9: Styrelsebeslut

Bolagets beslut att ge ut optionerna fattas av styrelsen. Du kan välja att antingen koppla in beslutet till ett befintligt möte eller att skapa ett nytt möte bara för detta.

styrelsebeslut.png

STEG 10: Bekräftelse från aktieägarna

Aktierna som personaloptionerna ger rätt till att teckna måste ges ut av en bolagsstämma i framtiden och det normala sättet att binda bolaget vid att ge ut det är genom teckningsoptioner. Men eftersom Skatteverket valt att inte tillåta det måste vi istället få aktieägare som företräder minst 2/3 av aktierna att gå med på att ge ut aktier till de anställda i framtiden. Vi kan antingen lägga in det i det vanliga aktieägaravtalet om det finns ett sådant, eller så kan vi skapa ett separat aktieägaravtal för just detta ändamål. I den här guiden går vi igenom hur det fungerar om man skapar detta särskilda aktieägaråtagande.

STEG 11: Skapa dokumenten

Nu är vi klara att skapa alla dokument. De kommer att se lite olika ut beroende på om man ska signera dem på papper eller digitalt. Vi rekommenderar att de signeras digitalt, eftersom det blir enklast och att du då kommer att ha dokumenten säkert lagrade i systemet. När dokumenten är skapade trycker du på “Starta signering” för varje dokument, så skickas det ut e-post-meddelande till alla som ska skriva på med instruktioner för hur de ska göra.

dokument.png

Nu är ditt optionsprogram klart! Om tre år (eller längre tid) är det dags att ställa ut aktierna och då kommer du givetvis att kunna använda Qoorps system för det också. Och om någon anställd skulle sluta under tiden kan du uppdatera programmet genom att markera den personen som inte längre anställd. Vill du testa själv? Det är bara att logga in med BankID. Eller boka en tid för en demonstration.